Vážení návštevníci

 www stránky Základnej školy s materskou školou Markušovce. Vítame Vás na našej stránke.

Teší ma, že máme možnosť vzájomne pružnejšie komunikovať a tým výrazne zlepšiť Vašu informovanosť o činnosti našej školy a jej jednotlivých súčastí, ktorými sú materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Zároveň sa zlepšia aj možnosti získať informácie, názory a návrhy od Vás, čo a ako zlepšiť v našej práci.

Sme svedkami pripravovaných zmien v školstve a zároveň prudkého rozvoja informačných technológií. Uvedomujeme si, že iba ten, kto zavedie do praxe nové metódy, myšlienky a postupy, získava aj novú kvalitu. A práve poskytovanie kvalitného vzdelania, spolupráca s rodičmi pri výchove detí a vytváranie priestoru pre vyplnenie ich voľného času je cieľom našej školy.

Milí žiaci . Naša internetová stránka má za cieľ stať sa pre Vás zdrojom informácií o všetkom čo sa v škole deje. Mnohí z Vás sa budú priamo podieľať na jej vytváraní a aktualizácii. Nájdete na nej aj všetko to, čo sa na škole udialo za posledné obdobie, aké podujatia sa uskutočnia v nasledujúcom mesiaci, správy a výsledky zo školských aktivít a súťaží. Sú vítané všetky dobré nápady, ako našu stránku urobiť zaujímavejšou, čo Vám na nej chýba. Vaše podnety nám napíšte cez skrinku školského časopisu Vetrík.

Vážení rodičia a priatelia školy. Postupom času, tak ako bude napredovať internetizácia domácností v našej obci, sa naša webová stránka stane výrazným pomocníkom v komunikácii medzi Vami a pedagógmi školy. Zverejňovať budeme ponuku študijných odborov stredných škôl pre deviatakov, možnosti celej škály krúžkov a všetky dôležité termíny v organizácii školského roka. Naša internetová stránka ponúka pod ikonou Fórum pre Vás rodičov a verejnosť obce vyjadriť svoje pripomienky a názory na prácu školy, s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu Vašich detí. Verím, že tieto www stránky nám k tomu budú nápomocné.

Úvod

 

V školskom roku  2012/2013 zmenila škola adresu webovej stránky, ktorú budeme pribežne aktualizovať:

http://zsmarkusovce.edupage.org/

 

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Projekt tvorby ŠkVP a Projekt rekonštrukcie budovy ZŠ

   

 

 

 

 

 

 

  

foto